hide

Need a gift for a gifted musician?

The SoundCloud Premium accounts also come as virtual gifts and it takes only two minutes to get one. Head over to our Gift page and check out the different Premium accounts starting at only €29 per year.

Gift page

Xochitl Garcia 2.0 Xochitl Garcia, Mexico

Follow
 • A Comment on YEREVAN TAPES's
  Play
  MAI MAI MAI - εὐφρόνη (excerpt) at 1.39
  on June 18, 2014 10:41

  between night and dark E&rt;

 • A Comment on MethLab Management's
  Play
  Oyaarss // MethLab Mix - 2013 at 18.37
  on June 16, 2014 16:22

  DOOOPEE! :))

 • A Comment on BOILER ROOM's
  Play
  Dj Scotch Egg Boiler Room Berlin Live Set at 13.14
  on June 04, 2014 02:51

  blaaassstt!!

 • A Comment on Ehse Records's
  Play
  Salamander Wool - Eggring at 1.06
  on June 02, 2014 09:52
 • A Comment on Ehse Records's
  Play
  Angels In America - Follow Me Out at 2.02
  on June 02, 2014 09:49

  sounds in the forest_

 • A Comment on Bil Smith's
  Play
  “Partitions: Cambics Alive in Sensient Amplules... at 6.55
  on June 02, 2014 06:25

  im in love with this piece.

 • A Comment on PORION's
  Play
  Black Jesus Fyah Burn In Hell [20 Years of NKS] at 2.36
  on June 02, 2014 05:14

  OSOM track!!!! E&rt; evil evil :3

 • A Comment on PORION's
  Play
  Keren Ann - My Name Is Trouble (Porion RMX) - N... at 1.25
  on June 02, 2014 05:06

  hahahah i love this song, because im indeed a trouble :') greeeat rmx!

 • A Comment on Wirewound's
  Play
  Backscatter at 1.53
  on June 01, 2014 05:43

  + + + + + +

 • A Comment on Marcanta's
  Play
  The Temple Of Yncagrom at 2.49
  on June 01, 2014 03:07

  i think this is great :) + + + +

 • A Comment on Vinnie-08's
  Play
  digital-memory at 17.28
  on June 01, 2014 02:46

  !!!!!!!!! it was perfect indeed! :))

 • A Comment on FAKTOR4's
  Play
  FAKTOR4 - T'au at 2.07
  on June 01, 2014 01:22
 • A Comment on lemouv's
  Play
  Glitch Ep 90 LE TUEUR COURT TOUJOURS at 32.39
  on May 31, 2014 17:32

  i think this is one of my favorites sessions!! :) E&rt;

 • A Comment on Juno Plus's
  Play
  Juno Plus Podcast 56: Bintus (Power Vacuum) at 23.59
  on May 27, 2014 18:02

  so enjoyable!! :3

 • A Comment on Kaometry records's
  Play
  Ruby My Dear - Zyw at 1.28
  on May 27, 2014 17:54

  so AC!D :))

 • A Comment on brainstormlab's
  Play
  Ralp & XZICD 02052012 Jam Part1 at 9.21
  on May 27, 2014 15:35

  greeeat session!! \o/

 • A Comment on Sk'p's
  Play
  Comment es-tu arrivé sur notre île ?! at 2.07
  on May 23, 2014 14:30

  this is great + + ++

 • A Comment on ghost-uk's
  Play
  Cavescratching at 1.54
  on May 22, 2014 05:18

  great one! powerful crystals

 • A Comment on Neocoretex's
  Play
  The Snaredrum Curses at 1.21
  on May 21, 2014 07:07
 • A Comment on nanonum's
  Play
  NLLLMM at 1.21
  on May 20, 2014 10:11
 • A Comment on SOMATIC RESPONSES's
  Play
  Defiance Algorithm at 3.36
  on May 20, 2014 09:59

  therapy E&rt;

 • A Comment on Radio Frontline's
  Play
  06.04.2014 - Gremlinz (Renegade Hardware) at 16.37
  on May 16, 2014 06:47

  great session! \o/

 • A Comment on krux-records's
  Play
  krux_Chasing Gems_Gem 01: Xenomorph at 19.33
  on May 14, 2014 17:01

  great greatt greattt mix!

 • A Comment on [ДÐΞÑ~ØHɱ]™'s
  Play
  Aden Ôhm - Arythmetic Pinball [PAV36] at 3.52
  on May 13, 2014 07:45

  w͚ͥͥh͉ͥͥaͥ᷄ͥ̔ͥ̾t͕ͥͥͥ᷉͝ ̫ͥ̀ͥͥ̈́ͥa̷᷊ͥͥͥͥ̚ ̺ͥͪͥ̒ͥͥ eͣn̔j̫o̞y͜ạb͞l͋e᷆ ̇t̳r̀a̺c̅k͎!̫!ͭ ᷉ \ͣoͣ̓ͣ/ͣ

 • A Comment on mtch's
  Play
  Zyfcon at 1.59
  on May 12, 2014 15:49

  great machinery sounds!!!!

 • A Comment on Matthew Wilcock_'s
  Play
  MJW. Lana Del Rey. Video Game. REMIX (Matthew W... at 1.36
  on May 11, 2014 06:09

  i dont like lana del rey but i like this remix! + + +

 • A Comment on mtch's
  Play
  Taqt at 1.23
  on May 10, 2014 08:01

  is like be inside the dust sound :3 + + + + +

 • A Comment on 5AMconductions's
  Play
  tactil vision: sExistential mix at 41.24
  on May 09, 2014 19:33

  great as ussual!! :))

 • A Comment on RADIO NRMAL's
  Play
  AR—P | MEAT LOCKER MIXTAPE @ NRMAL at 1.50.05
  on May 08, 2014 05:11
 • A Comment on Mozyk's
  Play
  Synthamesk - Ruin at 1.58
  on May 07, 2014 08:28

  favorite traaack :))

 • A Comment on Power Vacuum's
  Play
  C.C.9 (Tom Franklin - Cloud Computing) at 19.20
  on May 06, 2014 15:22
 • A Comment on Praxis Records's
  Play
  PRAXIS 20 MIX by Diskore, Fiend, Baseck at 21.58
  on May 04, 2014 23:09
 • A Comment on Neocoretex's
  Play
  The Blind On The Bike at 3.51
  on May 01, 2014 10:44

  .̵̸̷̨̡̢̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͙̙̻̰̬̭̺̩̍̄͆̄̐̄ͯ̄̊͋̄ͪ᷉̄̇̄͊᷃̄͌̅̄͌ͭ̄̉̄ͦ̏̄̀̂ͧ̄̑̄ͦ̽̄̎͂̄̆̕̕͟͡.̴̴̵̶̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̮̘̞̼͍̦̫͖͖͓̻̤͔̻͎̘͉̣͈̞᷄̄̏᷀̄ͨ̄̄̄̆̂̄̎ͦͦ̄ͧͤ̄̄͋̄̄ͯ̄̄̓ͭ̄̽ͭ̄̓̈͊̄͘͘͟.̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̮͕̄᷄̉̄̌ͤ̍̄̉̌̊̄̇̉̄̕͏̴̢̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪͇̟̣᷿̝̼̙͉᷁̄̈́̾᷅̄᷈̄ͤ̄̏̇̄͋̆̄̄̐᷉̄̋̋̄̋̄͑᷀̄̓͘̕͠/̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̹̱̦̣̭̲̹̘̬̠͙͕͓̤ͥ̄ͧ̈́̄͊͛̄̈́ͪ̄᷅̄̃͒ͣ̄̀̄̄̐᷆̄ͮ̄᷄̓̄̒̄̇̄́ͮ̄̌̄ͭ̄᷆̕͢͢͜͠͠͝/̷̴̶̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̫̖̱̞͚̬͈᷿̟̯͍̪̞̻͈́̄̏ͥ̄̀̄̓̌̄᷄ͥ̄̍̄̽̄̄̄̿̄̇̃̄̋ͫ̄̄͐̄͌̍᷀̄ͭͥ̄̋̄̚̕͟͝_̶̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̩̣̙̻̲̱̣̟̝̙͇̠͈͚̟̄ͩ̄̾ͪ̄̄᷈̋̄᷄̄᷇̃̄ͤ̆̄ͦͨ̄͊͌̄̄ͣͭ̓̄ͯ̄᷾̄͆ͣ̄᷆̿͌̄̆̕͢͝͞_̨̢̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͔̝͍̞̙̻̣̝̻̤̝̖̜᷿̻̹̼̝̝ͪ̄͛᷁̄᷁̄᷾̄ͤ̄̃̆̄͛ͭ̄̒̄́᷄̄̄᷄̄̄̇̄̄͌͑̄̀᷇̄᷇̕͢͟͞͝_̶̵̶̨̧̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͈̳̘̤̝̫̠̙̬̼̘͙͔̮᷊̟̽̄̄᷈̈᷉̄᷈̔̄̆̓̄͋̔̄᷾̄͂̄͛̄̄̄ͣ͒̿̄ͪ̊̄ͤ̄᷇̄᷁̄̕͝͝͞\̛̛̛̛̛̛̛̛̞̮̊̄ͥ̄̀͏̷̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͙̙̮̘͉̘̗̩̣͖̝͚̰̪̄͐̀ͬ̄̑̒̄̀ͯ̄᷾ͩ͋̄͛̄́̄͋̄̾̄͋᷆̄̑᷇̄᷅͒̄ͪͬ̄̾̉̄̽ͅ\̵̴̸̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͚̯͙͍̫̯̄ͧ̈̄̄̄͆ͫ̄᷉̓̄̉̚͡͏̵̵̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̘̲͍͚̠̜̫̪̳̦̻͇̱̼̺᷿̖͉̪͔̳̙̄̄̅̍̄ͮ̄̈́̄͛᷾ͣ̄̌ͦ̄᷇͒̄̒̄̄̓ͪ̄̋̄̄̋᷃̄͌̄̎̄̈́̄͆ͧ̄͂̚̚͠/̶̶̶̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͇͚̻͚̪͙̰̑̄̄ͬ̄͊̄̽̔̄᷇̄̅̄ͦ̄̕͢͡͏̵̴̢̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͚̱̣̩͉͈̭̟̙̄ͪ̎̄ͦ̄̉̒̄̏ͬ̄͂̄᷅̄͂̄͝ͅ/̷̷̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͖̲̘̝͕̹̦̲͉̳̯̗̬̳̹̙̱͔̫͇̍̄̄̊̄̄ͪ̄̓̄̓̄ͩͥ̄ͨ̄̍̄̄ͣͯ̄̃ͯ̄ͣ̄͗̄̂̄̀̾̄͊͟͞͡͠/̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̗̮̥̞͙͔͎͉̤̩̤̻᷂᷂͇̤̗̏̄͑́̏̄᷁̄̄ͭ̄̅̄̄̊̄ͫͮ̍̄́̄ͥ͋̄͊̄ͮ̄᷉̄᷾ͭ̄ͥͯ̄᷾͘͢͠͠͡-̸̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͕̪̥̘̤̟᷿̩͙͈̫᷿͖̜͚̏̄̄̄̄᷅̄̐̓̄̑́̄̊͑̌̄᷈̓̄̈́̄̄͆᷈̄͛᷄̄᷇̊̄͊̄͆̽̄̄̿̄ͮ̕͢͠-̛̛̛ͯ̄͏̴̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖᷿͎̩̭̻͓̳̗̟̪̄̍̄᷾͌̄̓ͯͩ̄̊᷃̄᷁̂̉̄᷇̄͛̓̄͛̄̄ͨ᷄̄̐ͤ̄ͪͯ̄̍ͬ̄̊̅̄͊̚͟͝͠͠͡ͅ_̵̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̞̟̤̝̘̱̣ͤ̄͆̄᷉᷇̄̆̄͛̀̄̏̄̊᷄̄᷇̾̄̚͡͏̸̛̛̛̛̛̛̛̛̪̈́᷾̄ͩ̄͏̵̡̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̠͚̠͈͈̳̘̄̍ͣͯ̄ͪͣ̄̄̄᷈̄͝͞-̷̸̧̢̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̘͇̞̻͕͎̣̳̯̩̜͔͎̮͓̄̑͗ͨ̄̒̽̄̓̄̈́ͯ̄̓ͤ̄ͭ̄̎̄̈ͯ̄̃̄̋̄̅᷁᷈̄᷄̑͆̄͌̄ͣ̄ͤ̄͘͢͝-̛̛̛̛̛̛̛᷊̟ͫ̄̽̄͏̵̷̵̧̢̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖͖̰̼̲͎͙᷂᷂͈̝̻͍᷄̄᷉̄̌ͭ᷃̄́̒̄̄̄̄ͯ̃̄͒̄ͥ̄ͨͪ̄̔͛̃̄ͫ̄ͯ̄͘͘͟͠_̴̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͍̖̯̥͎̠̘̼̟͚̻̦̦̞͙̜̝̜̘̗̄᷃̄̂̄᷾̎̄̍̏̄᷃̄᷅̄̄̌᷅̄̄͂ͤ̄̎̄ͤ̄̇̄͋̄̄̓͘͘͢͜͜͝ͅ-̸̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̙̖̳̜͖̞̖̝͓͍᷿̭̄̐̄̅̽̄̂̈́̄̐᷃̑̄̾̄᷃̄̒̄ͩ̄̿̈́̄᷉̈́̄ͭͬ̄ͣ̄͘͟͞ͅ͏̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̞̼᷀̄͐ͦ̐̄͐̄͡_̷̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̜̳̱̗̩̳̗̜᷂̱̼͙̺̯̰᷊͚͚͉͈̘̙̄̄̐̄̅̊̄̄̄͂̄̌ͣ̄᷈̄ͦ̄᷾᷀̄̄ͪ̄̄ͨ̄̌̿̄̋͋̄̏̚͜͜͝͠-̶̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̻̞͙᷊̹̄̇̄᷅̄ͯ᷃̄̂᷄̄᷁̍̄͑͟ͅ͏̡̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̰̥͓͔̳̥͙̳͎̱͖͚̄̑̌̄᷅̓̄̀̄᷈̄ͧͦ̄̄̏͌̄͌̂̄ͨ̄̕-̶̴̷̷̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̰̜͙͙̫͓̘̬̇̄ͪͪ᷾̄͌̄ͦ̄̄̿ͣ̄͑̄̏̄̀ͩ̄ͤ̄̃̈́ͤ̄̎᷈᷄̄᷃ͦ̄́ͮ̄̓ͦ̄ͮͤ̄͒͞ͅͅͅͅ.̶̴̸̵̴̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̹͙̖͙᷊̤͖̙̩̙͓᷂̺̰̫̹̟͕͇͖͓͈̖̮̦̪͇͙̗̄̂̇̄̄̃̄ͮ̄̄ͮ͂̄̂̑̓̄ͨ̏̄̋̄̄̄᷆̄ͪ̄̄̄ͨ͗᷆̄͒̄̑̄̍̄ͩ̄ͭ̄ͣ̄ͮ᷁̎̄͟͟͟͢͞͝͝͠ͅ_̢̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦͈᷿̖̞̠̝̳̫͚̹̩̣̹̪̗͔̄̓̔̄᷈̄̅̄̄̂̄̀̎̄̄̄̄̄̎̄͘͠͝͏̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛͇᷿̜͕̄̄᷁̄̽ͪ͐̄̉̾́̄̉̏̄͝

 • A Comment on HardSoundRadio's
  Play
  DJ Arkane pres. [ITAOC] April 2014 - Guest mix ... at 18.42
  on May 01, 2014 10:41

  .̡͈̗̪ͯ̆ͯ͆ͯ̉ͯͯͯ̋ͯͯ᷈ͯ͋ͯ̋ͯͧͯ̄ͯ̂ͯͯͯ͢_͈̦̪̰̜͎ͯ͑ͯͯͯͯͯ̃ͯ᷅ͯ̈́ͯͭͯ̒ͯͯ᷀ͯ̅ͯͯ̈́ͯ_͚᷂̮͔ͯͯ᷆ͯ̄ͯͭͯͯ̅ͯͯͯͯͯ̈ͯ᷆ͯ̏ͯ᷉ͯ͊ͯ͢͡ ̛᷿̖̯̲̳ͯͯ᷃ͯͯͯ᷃ͯͯͯͯͯͯͯ͋ͯ̒ͯ̈́ͯ̏ͯ̚͢ͅ-̢͖̳̲ͯͯ͛ͯ̔ͯ᷅ͯ᷾ͯ᷃ͯ᷉ͯͯͯͪͯͯ̽ͯ͏̩̗ͯͯͯ-̶̧͔͇̬̪ͯͯ͌ͯͯͯ̂ͯͯ̀ͯ᷀ͯͯͯ̓ͯ́ͯͭͯ᷈ͯͯ̕-ͯ͏̶͎̲̗̗̺ͯ̀ͯͯ̄ͯͯͯ᷀ͯͯͯͯͦͯ̊ͯͯͯͯ͘͘͠-̖̱̳̩̠̥̜ͯͯͯͯ̃ͯͯ͆ͯ̀ͯͯ᷀ͯͯͯͯ̈ͯ̉ͯͯ̚͟ ᷊̞̪̜̬ͯ̽ͯͨͯͯͯͯͫͯͯ͆ͯ᷾ͯͯͯ̌ͯ̐ͯ᷄ͯͯ͜͡_̶̢̡̺̭͔̱͔͉̺͕ͯͯͯͯͯ̔ͯͯͯͯͯͨͯͯͯͯͯͯ͡ͅ_̷̷͎̬̟̲̜̝ͯͯ̃ͯͯͤͯ̏ͯͯͯ̅ͯͯͩͯͯͯͯ̑ͯ͋ͯ_̢̟̰͙̫̰̝̝̙ͯͩͯͯ̎ͯ̊ͯͯͯ͌ͯͯͯͯ̆ͯͯͯͯͯ͠_̨̦͍̩᷊̝̼̻ͯͯ͋ͯ͌ͯ᷇ͯ̌ͯͯͦͯͯͩͯͯͯͯͯ̂ͯͯ_̶̡͚̝͎̗̣ͯͯ͒ͯ᷉ͯͯ̈ͯͯͯͯͬͯ̈́ͯ͋ͯͯ̓ͯ᷆ͯͯ_̷̷̸̧̨̬̦᷂̠̦̠̦͚͓̯ͯ᷈ͯͯͯ᷾ͯͪͯͯͯͯͯͯͯ̓ͯͨͯͯͮͯ᷈ͯ᷆ͯ̎ͯͯͯͯͯ᷇ͯͯͯͯ᷁ͯͨͯͯͭͯ̂ͯ̕ͅ-̵̢̨̘̝ͯ̃ͯͬͯͥͯͯ͑ͯͯͯͯͯ᷀ͯͯͭͯ̑ͯ̌ͯ̈́ͯ͞-̶̷̛̤̜̭̤ͯ̓ͯͯͯ̒ͯ̌ͯͯͯͯͧͯͬͯ᷆ͯ̇ͯͯ᷀ͯͯ ̶̩̠̣ͯ̐ͯͩͯͯ͑ͯͯͯ᷄ͯ᷅ͯ̃ͯ͋ͯͫͯͯ͛ͯͯ᷾ͯ͟_̶͚̟͎ͯͯ̐ͯͯͯ̓ͯ̐ͯ́ͯ̂ͯͯ͆ͯͯ̇ͯ᷉ͯͯͯ̕͞͡-̴̷͇̟̮̱ͯ̔ͯͪͯͤͯ̒ͯͯ͗ͯͯ᷀ͯͯͯͯ̂ͯͯ͆ͯͤͯ-̴̢̪̞͖̹᷿͈͖ͯͯͯͫͯ͗ͯ͌ͯ̐ͯͯͯͯͯ̀ͯͯͯͯͯ͘-͚̤͇̻ͯ̎ͯͯ̆ͯͩͯͯ̀ͯͯͭͯ̾ͯͯ͆ͯ᷈ͯͯ᷈ͯ̌ͯ͡-̶̸̯̠̥̟͎̟̬ͯͯͯͯͤͯͯͯͬͯͯͯ͆ͯͯͯͯͯ͑ͯͯ͞͝ͅ-̙̮̮ͯ͗ͯͯͯͯ͑ͯ̒ͯͭͯ̈́ͯͯͯͯͭͯͯͯͯ᷃ͯͣͯ̚͠-̶̗͎̻͚ͯ̎ͯ̏ͯͯ᷈ͯͯ͂ͯͯͯͯͯͯ͂ͯ͛ͯ̔ͯ᷇ͯͯ̚͟͞

 • A Comment on ryu iwaoto's
  Play
  Ryu Iwaoto- No.1~No.8 at 6.30
  on May 01, 2014 10:39

  ̵̴̵̛̛̛̛̛̭̝̰̮᷂̰᷿̗̪̰͈̺̰̝᷂̼̘̰̰̣̰̣̫̰̞͍̭̰̼̝̰̱̈̋̉̐̂̄ͬ̃̓̊̂͆͐ͬ͋̅᷉͂̏̒ͦ᷄᷀᷅͒͛͆̾̇͛̈̒̔̚̕̕̕͡͡͞ ̷̛̛̗̰̩̲̰̦̩̟̰̥͙̰̝̦ͧ̎᷆̎͛ͫ᷆᷾͛᷄̔͌ͬͨ͆͜ ̰̘̅̍̑̿ͅ ͙̰ͥͥ͒͜͜ ̻̰̊ͯ᷾̏ͅ ̰̝᷂᷆᷈͂᷀ ̧̮̰̲᷈͊̓ ̵̞̠̰̻̋͝ ̰̖̅̐᷉͌̈ ͉̜̰̟͍͛̎ ̰͙᷉ͫͫͭ᷆ ̰̥̼̓̇͋̂.̨̖̰̮͂̒ͨ ̰̝̌̏̕͏͝ ̥̰̫ͭ̃͛͞ ̴̷̣̰̩᷄ͨ ̡᷿̰̹̇᷁͞.᷿̣̰̌̒̋̀ͬ̾ ̰̱̇̾̏̉͡.̯̰ͣ᷾̉᷈͡ ͓̪̰᷅᷃̈́̋ ̟̫̰ͫ᷀̓͝ ̼̰͕̊̔ͫ᷆ ̰̟̖͋ͥͧͅ ̷̘̰̃᷃̑̄ ̰͎̄͛ͦ̚͠ ̛ͭ͏̰͚᷀ͨ.̴̹̰᷊̞͛ͅ ̰̰̞͐ͨ͠͞.͙̰̘͈̥ͦ͒ͫ͝.̰͎̺̩ͤ᷈̈́

 • A Comment on joannepollock's
  Play
  the fear at 1.37
  on April 29, 2014 23:51

  nice voice!! :)

 • A Comment on Tripalium Corp's
  Play
  Tripalium Podcast02 - DaFake Panda at 11.38
  on April 29, 2014 21:11

  you did it again Panda!! :) \o/

 • A Comment on matthewb's
  Play
  Jeff Mills Essential Mix 1998-06-07 at 13.50
  on April 29, 2014 05:42

  true techno!! <3

 • A Comment on raster-noton's
  Play
  kyoka. piezo version vision. taken from kyoka. ... at 1.45
  on April 28, 2014 09:00

  i love this track!!!! :))

 • A Comment on LAMORTE's
  Play
  Morte di Gaber (registrato dal vivo il 09/11/20... at 3.44
  on April 27, 2014 10:00

  thank you for this :)

Share to WordPress.com

If you are using self-hosted WordPress, please use our standard embed code or install the plugin to use shortcodes.
Add a comment 0 comments at 0.00
  Click to enter a
  comment at
  0.00